Handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger

Neatsvor.dk Danmark
Tekhuset ApS
Østerbrogade 226 st. 1
2100 København Ø

Telefonnummer: (+47) 458 73 285
Mailadresse: kundeservice@neatsvor.dk

CVR-nummer: DK42867993
Branchekode: 47 91 12

Sælger betegnes i det følgende som sælger/sælgeren.

Køber er den forbruger, som foretager bestillingen, og betegnes i det følgende som køber/køberen.

2. Pris

Den oplyste pris for varer og tjenester er den totale pris, som køber skal betale. Denne pris inkluderer alle afgifter, moms og tillægsomkostninger. Yderligere omkostninger, som sælger ikke har informeret om, skal køber ikke bære. Alle priser på Neatsvor.dk er angivet i DKK (danske kroner).

2.1 Forsendelsesomkostninger

Når du køber en vare fra netbutikken, får du gratis fragt. Ønsker du at returnere varen, dækker Neatsvor returfragten.

3. Betingelser

Betingelserne er bindende for begge parter, når køberen har sendt sin bestilling til sælgeren. Betingelserne er også ikke bindende, hvis der er skrive- eller tastefejl i tilbuddet fra sælgeren i bestillingsløsningen i webshoppen eller i køberens bestilling, hvor den anden part burde have indset, at der er tale om en sådan fejl.

4. Betaling

Sælgeren kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt den bliver sendt fra sælgeren til køberen. Såfremt køberen bruger kreditkort eller debetkort ved betaling, kan sælgeren reservere købesummen på kortet ved bestilling. Beløbet bliver trukket samme dag, som varen sendes.

4.1 Betalingsformidler

Betaling for produkter købt i webshoppen kan gøres trygt via Bambora eller Klarna.

Bambora accepterer bank- og kreditkort med MasterCard og Visa. Du oplyser navn, kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre (CCV) ved betaling. Din sikkerhed og tryghed er meget vigtig for os, og med samarbejdspartnere som Bambora bliver denne sikkerhed varetaget.

Betaler du med PayPal, kan du vælge at gøre dette fra din PayPal-konto eller dit MasterCard/Visa-kort (du behøver ikke have egen PayPal-konto for at betale med kort). Neatsvor får ikke adgang til kreditkort-dataene eller anden betalingsinformation om dig fra PayPal.

Klarna er en betalingsløsning, som tilbyder dig flere løsninger. Betal nu: Her kan du betale med Visa, Mastercard og AMEX. Betal senere: Du kan lægge din bestilling ind, få varerne og betale inden 14 dage. Finansiering: Du kan opdele købet med afdrag op til 36 måneder. Klarna Checkout bruges af store kæder såsom f.eks. XXL, Norwegian, Elkjøp etc.

Neatsvor har et samarbejde med Klarna Checkout. Både Bambora og Klarna er anerkendte betalingsformidlere.

Vi har ingen adgang til betalingsinformation såsom kreditkortnummer, som du oplyser ved betaling. Denne information sendes krypteret direkte til dem og er aldrig på vores server. Vi får kun bekræftelse retur på, at betalingen er gennemført, sådan at vores system kan sætte status på din bestilling til betalt.

4.2 Fakturering

Ved betaling med faktura, bliver fakturaen til køberen udstedt ved forsendelse af varen. Betalingsfristen fremgår af fakturaen og er på minimum 14 dage fra modtagelse. Købere under 18 år kan ikke betale med efterfølgende faktura.

5. Levering

Levering er sket, når køberen eller dennes repræsentant, har overtaget produktet. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår af bestillingsløsningen, skal sælger levere varen til køber uden unødig ophold og senest 30 dage efter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos køberen medmindre andet er særskilt aftalt mellem parterne.

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over til køber når han, eller hans repræsentant, har fået varen/varerne leveret.

7. Fortrydelsesret

Medmindre aftalen er undtaget ift. fortrydelsesret, kan køberen fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesretsloven. Køber må give sælger melding om brug af fortrydelsesretten inden 14 dage fra fristen begynder at løbe. I fristen inkluderes alle kalenderdage. Produktet må være forseglet og i original emballage. I tilfælde af at fristen falder på en lørdag, helligdag eller højtidsdag, forlænges fristen til nærmeste hverdag. Fortrydelsesfristen anses som værende overholdt, hvis melding er sendt før udløb af fristen. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er blevet gjort gældende, og meldingen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsretskema, e-post eller brev). Fortrydelsesfristen begynder at løbe: Ved køb af enkeltstående varer vil fortrydelsesfristen løbe fra dagen efter varen/varerne er modtaget. Består købet af flere leverancer, vil fortrydelsesfristen løbe fra dagen efter sidste leverance er modtaget. Fortrydelsesfristen udvides til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælger ikke før aftaleindgåelsen oplyser om, at der foreligger fortrydelsesret og standardiseret fortrydelsesretsskema. Tilsvarende gælder ved manglende oplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåde for at benytte fortrydelsesretten. Sørger den handelsdrivende for at give oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesretten også alligevel 14 dage efter den dag, hvor køberen modtog oplysningerne. Ved brug af fortrydelsesretten må varen leveres tilbage til sælgeren uden unødigt ophold og senest 14 dage fra melding om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber dækker de direkte omkostninger ved at returnere varen, medmindre andet er aftalt eller sælger har undladt at oplyse om, at køber skal dække returomkostningerne. Sælgeren kan ikke fastsætte gebyr for køberens brug af fortrydelsesretten. Køber kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måde for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten bortfalder. Hvis prøvning eller test af varen går udover hvad, som er forsvarligt og nødvendigt, kan køberen blive ansvarlig for eventuel værdiforringelse af varen. Sælgeren er forpligtet til at tilbagebetale købesummen til køberen uden unødigt ophold, og senest 14 dage fra sælgeren fik melding om køberens beslutning om at benytte fortrydelsesretten. Sælger har ret til at holde betalingen tilbage, til han har modtaget varen/varerne fra køberen, eller til køber har fremlagt dokumentation for, at varen/varerne er sendt tilbage.

8. Fejl, unøjagtigheder og øvrige mangler 

Nogle gange kan der være information på vores website eller i tjenesten, som indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udtalelser, som kan relateres til produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, leveringsomkostninger for produktet og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette fejl, unøjagtigheder eller mangler, og til at ændre eller opdatere information eller annullere bestillinger, hvis information i tjenesten eller på et relateret website er unøjagtig når som helst, uden forhåndsvarsel (inklusiv efter at du har lagt bestilling).

9. Forsinkelse og manglende levering – købernes rettigheder og frist for at melde krav

Hvis sælgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køberen eller forhold på køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i forbrugerkøbeloven kapitel 5 efter omstændighederne holde købesummen tilbage, kræve opfyldelse, hæve aftalen og/eller kræve erstatning fra sælgeren. Ved krav om misligholdelsesbeføjelser bør meldingen af bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Køber kan fastholde købet og kræve opfyldelse fra sælger. Køber kan imidlertid ikke kræve opfyldelse, hvis der foreligger en hindring som sælgeren ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælger, at det står i væsentlig misforhold til køberens interesse i at sælgeren opfylder. Skulle vanskelighederne falde bort inden rimelig tid, kan køber alligevel kræve opfyldelse. Køberen taber sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe med at fremme kravet. Hvis sælgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal køberen opfordre sælger til at levere inden en rimelig tillægsfrist for opfyldelse. Hvis sælger ikke leverer varen inden tillægsfristen, kan køberen hæve købet. Køber kan imidlertid hæve købet umiddelbart, hvis sælger nægter at levere varen. Tilsvarende gælder hvis levering til aftalt tid var afgørende for indgåelsen af aftalen, eller hvis køberen har underrettet sælger om, at leveringstidspunktet er afgørende. Leveres varen efter tillægsfristen, som forbrugeren har sat eller efter leveringstidspunktet, som var afgørende for indgåelsen af aftalen, må krav om hævelse gøres gældende inden rimelig tid, efter at køberen fik besked om leveringen. Køberen kan kræve erstatning for lidt tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder imidlertid ikke, hvis sælgeren godtgør, at forsinkelsen skyldes hindring udenfor sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning på tidspunktet for aftalens indgåelse, undgået eller overvundet følgerne af.

10. Mangel ved varen – køberens rettigheder og reklamationsfrist

Hvis der foreligger en mangel ved varen må køber inden rimelig tid efter at den blev opdaget eller burde være blevet opdaget, give sælger besked om, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Køber har altid reklameret tidsnok, hvis det sker inden 2 måneder fra manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køberen eller forhold på køberens side, kan køberen i henhold til reglerne i forbrugerkøbeloven efter omstændighederne holde købesummen tilbage, vælge mellem rettelse og omlevering, kræve prisafslag, kræve aftalen hævet og/eller kræve erstatning fra sælgeren. Reklamation til sælgeren skal ske skriftligt per mail. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber overtog varen.

11. Rettelse eller omlevering

Køberen kan vælge mellem at kræve manglen udbedret eller levering af en tilsvarende vare. Sælger kan alligevel modsætte sig køberens krav, hvis gennemførelsen af kravet er umulig eller volder sælgeren urimelige omkostninger. Rettelse eller omlevering skal foretages inden rimelig tid. Sælger har som udgangspunkt ikke ret til at foretage mere end to udbedringsforsøg for samme mangel.

12. Prisafslag

Køber kan kræve et passende prisafslag, hvis varen ikke bliver rettet eller omleveret. Dette indebærer, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem tingens værdi i mangelfuld og kontraktmæssig stand. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan prisafslaget i stedet sættes lig med manglens betydning for køberen. Hvis varen ikke er rettet eller omleveret, kan køberen også hæve købet, når manglen ikke er uvæsentlig.

13. Sælgerens rettigheder ved køberens misligholdelse

Såfremt køberen ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser efter aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælgeren eller forhold på sælgerens side, kan sælgeren i henhold til reglerne i forbrugerkøbeloven kapitel 9 efter omstændighederne holde varen tilbage, kræve opfyldelse af aftalen, kræve aftalen hævet samt kræve erstatning fra køberen. Sælgeren vil også efter omstændighederne kunne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimeligt gebyr ved uafhentede varer. Sælger kan fastholde købet og kræve at køberen betaler købesummen. Er varen ikke leveret, taber sælgeren sin ret, hvis venter urimeligt længe med at fremme kravet. Sælger kan hæve aftalen, hvis der foreligger væsentlig betalingsmislighold eller andet væsentligt mislighold fra køberens side. Sælger kan alligevel ikke hæve, hvis hele købesummen er betalt. Fastsætter sælger en rimelig tillægsfrist for opfyldelse, og køberen ikke betaler inden denne frist, kan sælger hæve købet.

14. Garanti

Garanti som gives af sælgeren eller producenten, giver køberen rettigheder i tillæg til dem, køberen allerede har efter ufravigelig lovgivning. En garanti indebærer dermed ingen begrænsninger i køberens ret til reklamation og krav ved forsinkelse eller mangler efter punkt 9 og 10.

15. 100% tilfredshedsgaranti

Tilfredshedsgarantien, som vi tilbyder, er ikke lovpligtig, men tilbydes som en getus af os i Neatsvor af Tekhuset ApS. Vi ved at vores produkter er af høj standard, og vælger derfor at tilbyde alle vores kunder 100% tilfredshedsgaranti på alle vores IPL-hårfjernere. Denne garanti gælder i 16 dage efter kunden har modtaget ordren, som kunden har bestilt. Hvis kunden ønsker at returnere produktet, skal køber selv stå for fragten til Tekhusets varelager i Danmark med adressen:

Tekhuset ApS, Smedeland 24, 2600 Glostrup (https://lagerhotel24.dk/)

Produktet må leveres tilbage intakt og med originalemballagen. Ved eventuelle skader eller mangler, har sælger al ret til at afslå returen eller tilbyde at trække et beløb af totalsummen for skaderne/manglerne.

16. Personoplysninger

Behandlingsansvarlig for indsamlede personoplysninger er sælger. Medmindre køberen samtykker til noget andet, kan sælgeren, i tråd med personoplysningsloven, kun indhente og lagre de personoplysninger, som er nødvendige for, at sælgeren skal kunne gennemføre forpligtelserne efter aftalen. Køberens personoplysninger vil kun blive udleveret til andre, hvis det er nødvendigt for, at sælger skal få gennemført aftalen med køberen, eller i lovbestemte tilfælde.

17. Konfliktløsning

Klager rettes til sælger inden rimelig tid. Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køberen tage kontakt til Forbrugerrådet for mægling. Forbrugerrådet er tilgængelig på forbrug.dk.

18. Aldersbegrænsning

Hvis produkterne skal bruges af børn, uanset alder, anbefales det altid, at der er en voksen person til stede for at undgå ulykker.

Er der noget, du gerne vil vide mere om? Så kontakt vores kundeservice her.